En l’actualitat, ja ningú posa en dubte que la qualificació professional de les persones és un requisit imprescindible per al desenvolupament social i econòmic d’un país. També, que el “saber fer”, el coneixement, és la millor eina de treball que tenim per desenvolupar-nos professionalment i personalment.
Per aquest motiu, els certificats de professionalitat s’han de convertir en la marca distintiva de l’administra-ció laboral, atès que serveixen per acreditar oficialment les qualificacions professionals i hem de promocionar el seu valor dintre de les nostres empre-ses.

Aquests certificats es poden obtenir a través de la formació professional per a l’ocupació, a través del reco-neixement de les competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o vies no formals de formació (Acredita’t), i a través de la realització de mòduls professionals per la via educativa.
Com bé sabem, la crisi econòmica ha comportat conseqüències dramàtiques per al nostre mercat laboral, atès que teníem un gran volum de persones amb baixa qualificació. S’han de posar a l’abast els instruments necessaris perquè les empreses puguin cobrir les vacants amb persones treballadores que tinguin les competències adequades. Estem davant la necessitat de millorar el model productiu perquè les nostres empreses siguin més competitives i puguin generar més valor afegit i una mà d’obra més qualificada, capaç de contribuir al canvi tecnològic i d’adaptar-s’hi, assumint noves pautes d’organització del treball.

La formació professional per a l’ocupació adreçada a persones treballadores, amb independència de la seva situació laboral, ja estiguin aturades o ocupades, és un element clau per donar resposta a les necessitats del mercat de treball, facilitar la inserció laboral i afavorir l’aprenentatge al llarg de la vida.
Una altra mesura per promoure la millora de la qualificació professional és fomentar el reconeixement de les competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o vies no formals de formació; amb aquest objectiu es va aprovar a finals d’any el I Pla d’acreditació i qualificació professionals de Catalunya per a 2016-2018, elaborat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament d’Ensenyament, sota la coordinació del Consell Català de la Formació Professional.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) imparteix la formació adreçada a l’obtenció dels certificats de professionalitat a través de les entitats de formació, públiques o privades, acreditades en el seu registre d’entitats de formació.
A hores d’ara, l’Oficina de Certificació Professional ha tramitat 29.167 sol·licituds de certificats de professiona-litat.

De les sol·licituds tramitades, una part són les que es corresponen amb certificats de professionalitat requerits per a l’exercici professional en determinats sectors, com poden ser l’atenció sociosanitària, el control de plagues, l’esport o les instal·lacions industrials. En aquests casos és imprescindible l’obtenció prèvia del document que certifiqui la competència professional de la persona treballadora. Aquesta documentació pot ser un certificat de professionalitat, un títol de forma-ció professional o altres tipus de carnets professionals que acreditin la qualificació professional.

Aquests requeriments estan especificats en normes jurídiques (lleis, decrets, reglaments, etc.), impulsades per l’organisme competent en el sector regulat. En la mateixa normativa, habitualment es regula un període per tal que les empreses i les persones treballadores del sector es puguin adaptar a les noves exigències. Cada vegada hi ha més sectors que posen en valor els certificats de professionalitat com a document acreditatiu de la qualificació professional.

Els certificats de professionalitat faciliten l’aprenentatge permanent de tota la ciutadania mitjançant una formació modular, flexible i accessible, adaptada a cada moment professional o vital de la persona. Ajuden a la mobilitat laboral dins l’àmbit europeu i permeten la convalidació parcial amb estudis de formació professional del sistema educatiu.

El SOC té com a missió millorar l’ocupabilitat de les persones i donar suport a les empreses per millorar-ne la competitivitat. Per aquest motiu, una de les se-ves funcions és expedir els certificats de professionali-tat acreditatius de les competències adquirides mitjançant la superació dels corresponents programes o per la via de l’acreditació de l’experiència laboral.

L’adquisició i el reconeixement de les competències professionals no només serveix per trobar una feina millor, també permet donar forma als llocs de treball del futur i contribuir activament a la innovació de l’economia.